DOMOV

Dvojčki VITA Hoče

Stanovanjski objekt Ormož

Prisoja Radlje

PSO Šlandra

eu-sklad-regionalni-razvoj

Podjetje NIVAL OAB se je v zaključku lanskega leta uspešno prijavilo na Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017 »Procesni vavčer 2016/2017 javne agencije SPIRIT z naslednjo operacijo.

Naziv operacije:

Svetovanje pri uvajanju informacijskih sistemov za podporo poslovnih procesov (krajši naziv: InfoSIS)

Podjetje NIVAL OAB deluje na področju gradbeništva, kjer delo poteka projektno. Za izvedbo gradbenih storitev je potrebno poleg kadrovskega potenciala tudi obvladovanje delovnih sredstev. Poudarek operacije bo namenjen informatizaciji resursov (delovnih sredstev, opreme, kadrov), potrebnih pri izvedbi gradbenih storitev. Pomemben vidik izboljšave bo pregledno in učinkovito delovanje skladišča.

Namen operacije je optimizacija oz. izboljšanje poslovnih procesov podjetja.

Cilj operacije je s pomočjo informatizacije poslovanja omogočiti natančno načrtovanje, sledenje, porabo materiala in delovnih sredstev. Zato so cilji operacije izboljšati verodostojnost planiranja, spremljanja in simulacije stroškov na nivoju projekta in portfelja ter zagotoviti hitrejšo oz. pravočasno (v fazi načrtovanja) opredelitev omejitev. Hkrati bo omogočeno vključevanje podizvajalcev, ki bodo lahko neposredno v sistem poročali o napredku del.

Z uvajanjem informacijske rešitve, ki bo integrirala posamezne razdrobljene informacijske rešitve, se predvideva odprava vrste pomanjkljivosti in ovir za obvladovanje multiprojektnega okolja. Rezultat je tudi sodelovanje v različnih procesih, istem dokumentu in v istem časovnem obdobju, kar skrajšuje čas izvedbe in zmanjšuje možnost napak.

Operacija bo izboljšala naslednje poslovne funkcije (skozi katere se bo povečala konkurenčnost podjetja):

- upravljanje,
- poslovodenje,
- splošne funkcije,
- investicijske funkcije,
- proizvodnjo,
- nabavo,
- funkcijo prodaje,
- tehnični nadzor,
- finančne funkcije,
- kadrovske funkcije.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

eu-sklad

Skupina Nival je družina gradbenih družb različnih dejavnosti. Namen Skupine Nival je vsakemu naročniku gradnih storitev ponuditi sodelovanje od konceptiranja projekta, projektiranja, inženiringa, izgradnje in predaje gradnje ter kasnejšega vzdrževanja zgrajenega objekta. Skupina je pod svojim okriljem združila posamezne družbe, ki lahko naročniku ponudijo:

  • Analiziranje gradnje.
  • Izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo in pridobitev gradbenega dovoljenja.
  • Izvedbo gradbenih in obrtniških del.
  • Izvedbo električnih in strojno inštalacijskih del.
  • Pridobitev uporabnega dovoljenja.
  • Predajo objekta v obratovanje in vzdrževanje objekta.

Skupina Nival prevzema v izvedbo vse vrste gradbenih objektov – stavbe in inženirske objekte s strani privatnih in javnih naročnikov. Dela izvajamo bodisi fazno, bodisi po načelu ključ v roke v predpisani kvaliteti in dogovorjenih rokih.